Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O SKIEROWANIE
NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że  do wyczerpania środków prowadzony jest nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną.

Na szkolenia kierowane będą osoby bezrobotne posiadające ustalony II profil pomocy.

Ze względu na ograniczone środki limitu Funduszu Pracy w 2017 roku na organizację  i finansowanie szkoleń, kwota należna jednostce szkoleniowej w części finansowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie nie może być większa niż 5.000,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy może kierować na szkolenie tylko do instytucji szkolącej posiadającej aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Na szkolenia kierowane będą osoby spełniające warunki art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn.zm.), w szczególności w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych;
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym  zawodzie;
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Na szkolenia będą kierowane osoby, które dostarczą oświadczenie pracodawcy o gwarancji zatrudnienia po ukończeniu szkolenia lub dostarczą oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia

 

Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę będą brane również następujące   informacje:

a) czy kandydat uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w okresie ostatnich 12 miesięcy;

b) uzasadnienie celowości udziału w szkoleniu;

c) aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia;

d) okres pozostawania bez pracy;

e) istotne informacje zawarte w karcie rejestracyjnej;

f) poziom i kierunek wykształcenia.

W okresie odbywania szkolenia, na które bezrobotny został skierowany przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku.

Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.                                 

Złożenie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie.

O wyniku rozpatrzenia wniosku osoba ubiegająca się o skierowanie na szkolenie zostanie poinformowana pisemnie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

(Druk wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu pokój nr 34 lub w załączniku.)

 

Aktualność dodana przez: Jadwiga Libera (2017-07-10 15:25:20) , zredagowana przez: Jadwiga Libera (2019-01-25 12:58:30)
Data wydarzenia : 2017-07-10
Data publikacji : 2017-07-10

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsochaczew.pl/wydarzenie/231/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-szkolenia-wskazane-przez-osobe-uprawniona