Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-07-01

Ogłoszenie o naborze wniosków na staż w ramach RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu

 

 pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (I)

 

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez  PUP

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

prowadzony jest nabór wniosków dla Pracodawców zainteresowanych organizacją miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanych w PUP Sochaczew

z ustalonym II profilem pomocy

 

I. Warunkiem ubiegania się o zorganizowanie miejsca stażu jest złożenie przez Pracodawcę  wniosku na odpowiednim formularzu oznaczonym znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny wraz z kompletem wymaganych załączników w PUP w Sochaczewie.               (Druk wniosku do pobrania  w siedzibie Urzędu pokój nr 40 lub na stronie internetowej www.pupsochaczew.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania-Pracodawcy i przedsiębiorcy - Staż  RPO WM).

II. Podstawowymi kryteriami doboru organizatorów miejsc odbywania stażu  są warunki przewidziane

w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz. U.  z 2009r. Nr 142, poz. 1160 późn. zm/.

III. Złożone wnioski poddane zostaną: 

 

ocenie formalnej:

  • kompletność złożonych dokumentów;
  • druk wniosku na odpowiednim formularzu oznaczonym znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny
  • nie zaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku do urzędu skarbowego;

ocenie merytorycznej:

  • deklaracja zatrudnienia po okresie odbycia stażu,
  • ocena dotychczasowej współpracy z tut. urzędem tj. wywiązywanie się z warunków zawieranych umów;
  • zaproponowany przez organizatora program stażu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru wniosków udzielane   są w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Sochaczewie  ul. Kusocińskiego 11, pokój  nr 40, tel. /46/ 862 33 93 lub 862 24 55, wew. 140

 

2015-06-30

Ogłoszenie o naborze na szkolenie - zawodowy kurs wizażu i stylizacji paznokci

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w związku z realizacją projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie „Zawodowy kurs wizażu i stylizacji paznokci”. Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych. Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Szkolenie będzie obejmować 240 godzin.

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP Sochaczew jako  osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie  z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin naboru kandydatów na szkolenie: od 30.06.2015r. do wyczerpania miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pokoju 34 tut. Urzędu w celu pobrania wniosku o skierowanie na szkolenie grupowe. Wniosek będzie dostępny od 30.06.2015r.

 

 

2015-06-25

Wykaz porad grupowych w III kwartale 2015 roku

Wykaz planowanych porad grupowych w III kwartale 2015 roku dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wykaz porad

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji