Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Ogłoszenie o naborze wniosków o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Ogłoszenie o naborze wniosków o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, że w terminie od  dnia 03.08.2015r. do wyczerpania środków prowadzony  będzie nabór wniosków na studia podyplomowe.
W pierwszej kolejności na studia podyplomowe będą kierowane osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone w art. 49  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn.zm) tj.:
• bezrobotni do 30 roku życia;
• bezrobotni długotrwale;
• bezrobotni powyżej 50 roku życia;

• bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej;
• bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
• bezrobotni niepełnosprawni.

Przy rozpatrywaniu wniosków na studia podyplomowe  pod uwagę będą brane również następujące informacje:
a) uzasadnienie celowości udziału w studiach;
b) informacje zawarte w Indywidualnym Planie Działania;
d) aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia;
e) okres pozostawania bez pracy;
f) istotne informacje zawarte w karcie rejestracyjnej;
g) posiadane środki finansowe z Funduszu Pracy.

(Druk wniosku do pobrania od 03 sierpień 2015r. w siedzibie Urzędu pokój nr 34).

Ogłoszenie o naborze na szkolenie - Kurs księgowości z zagadnieniami kadrowo-płacowymiOGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie w związku z realizacją projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie „Kurs księgowości z zagadnieniami kadrowo-płacowymi”. Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. Szkolenie będzie obejmować 240 godzin.

 

Projekt adresowany jest do osób w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP Sochaczew jako  osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie  z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Termin naboru kandydatów na szkolenie: od 21.07.2015r. do wyczerpania miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pokoju 34 tut. Urzędu w celu pobrania wniosku o skierowanie na szkolenie grupowe. Wniosek będzie dostępny od 21.07.2015r.

Ogłoszenie o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej RPO WM

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie
uprzejmie informuje, że w ramach realizacji projektu

 

 pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (I)

 

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

prowadzony jest nabór:

 

wniosków dla osób bezrobotnych ubiegających się  o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

I. O udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu może ubiegać się osoba bezrobotna w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowana w PUP Sochaczew z ustalonym I lub II profilem pomocy. Przyznana osobie bezrobotnej jednorazowo kwota nie może przekroczyć 22.000 zł.  

II. Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków jest złożenie w PUP w Sochaczewie  pokój nr 40 wniosku na odpowiednim formularzu wraz  z kompletem wymaganych załączników. (Druk wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu pokój nr 40 lub na stronie internetowej www.pupsochaczew.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania – Osoby bezrobotne - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej).

III. Termin składania wniosków: od pierwszego do siódmego dnia każdego miesiąca.

IV. Złożone wnioski poddane zostaną:

 ocenie formalnej:

 kompletność złożonych dokumentów;

  • zgodność z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012r. Nr 80 poz. 457) oraz w Regulaminie PUP Sochaczew dot. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności – zwane dalej dotacją.

  ocenie merytorycznej:

  • spełnienie kryteriów określonych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
  • wynik wizji wstępnej lokalu w którym prowadzona będzie działalność.

 Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie ul. Kusocińskiego 11, pokój nr 40, tel. /46/ 862 33 93 lub 862 24 55 wew. 140.

 

 

 

Nowy start zawodowy